Döwletli-Döwran

Bu täze ugurdaky klassika. Klassika bu elmydama modada we hemişe trentda. Şonuň üçin Biz klassiki gurluşyk materialyny saýladyk we oňa täze görnüş we täze durmuş berdik

Ygtybarlylyk we amatlylyk üçin binagärlik çözgüdi. Biz ýitgi talap etmeýän gözelligi döredýäris. Hemme zat Siziň rahatyňyz we eşretiňiz üçin.

Biz sungat döredýäris. “Döwletli-Döwran” HJ köp ýyl bäri kerpiç öndürýär, bu wagtyň içinde senetçiligimizi ösdürdik we gözellik döretdik. Munuň özi eýýäm sungat. Asyrlara bäsdeş sungat.

Habarlaşmak

Kategoriýalarymyz

Iň täze önümlerimiz

DÖWLETLI DÖWRAN

Baha we Hil

Önümlerimiz — siziň üçin iň amatly bahalardyr

Tehnologiýa

Hil we gözellik üçin iň ösen keramiki tehnologiýalar

Görnüşler we Seçimler

Önümçilikde dürli görnüşler

Gözegçilik

Önümçilik üçin ähli etaplarda Berk Gözegçilik

Ekologiýa

Önümleriň ekologiýa bilen sazlaşygy

Topar

Öz işine ynamly we gaýduwsyz zähmet çekýän Toparymyz